Sistemes de depuració d’aigua i filtració
Instal·lació de línies d’aigua
Sistemes de drenatge d’aigües pluvials
Xarxes de clavegueram
Aplicació de materials d’absorció acústica